8.4.21

Els errors més habituals en la construcció d'itineraris ciclistes urbans

Una recopilació dels errors més habituals en el disseny i la construcció d'itineraris ciclistes, sobretot en els carrils bici urbans.

Ús obligatori del carril bici

La senyalització vertical blava d'obligació R-407a indica que és un carril exclusiu per a bicicletes, però també que és obligatori l'ús d'aquest carril. Això impedeix als ciclistes usar altres carrils que li siguin més convenients al ciclista per al seu desplaçament (per als seus girs) i per tant treu prioritat al ciclista que normalment en el carril bici té menys opcions que la resta de vehicles. En lloc d'aquest senyal, es recomana l'ús del senyal informatiu rectangular tal i com es fa actualment a Barcelona. L'obligació d'ús del carril bici es reserva només a casos molt concrets.

 

Errors en la senyalització de les prioritats

Massa sovint, trobem diversos errors de senyalització de les prioritats. Pot ser un error conceptual (el cas 1), un error que pot causar confusions (com el cas 2) o un error greu de conflicte en la senyalització (com el cas 3).

1.Senyals de "cediu el pas" per a ciclistes que donen prioritat als cotxes que travessen el carril bici

En els carrils bici, trobem molts senyals de cedir el pas que penalitzen la prioritat de la bici i la lògica de la mobilitat. Sovint el dissenyador només ha volgut avisar als ciclistes d'un pas de cotxes, però hi ha altres senyalitzacions per fer això (només cal donar-li la volta al triangle i posar un senyal de perill!). Sovint, no es posa cap senyal als cotxes i aquí sí que es pot posar un cediu el pas o un stop. Quan a més el carril bici està adossat a una vorera, no té sentit que el cotxe cedeixi el pas als vianants i després no ho faci amb els ciclistes.

Un cas típic, és la sortida de cotxes d'un aparcament privat on travessen la vorera i un carril bici situat a la vorera o a la calçada.

2. Senyals de "cediu el pas" en els passos de vianants que generen confusions

En els passos de vianants, tots els vehicles han de cedir el pas als vianants, per tant, no és necessària cap senyalització addicional. En els carrils bici, massa sovint trobem encara senyals de "cediu el pas" just abans d'un pas de vianants i això pot donar peu a confusions sobre les prioritats d'una cruïlla que sovint està just a continuació (com el cas de la foto on la bici té prioritat a la cruïlla següent perquè té un pas de ciclistes).

Tradicionalment, per als cotxes, en alguns casos, s'han usat senyals avisant d'un pas de vianants, sovint senyalització vertical com la informativa que indica la proximitat d'un pas de vianants (S-13) o la de Perill pas de vianants (P-20).

3. Senyals de "cediu el pas" o  "stops" en les cruïlles amb un pas de bicicletes

El pitjor cas és és quan en una cruïlla trobem un pas de bicicletes, però abans hi ha un senyal de cedir el pas o un stop. Aquesta senyalització és contradictòria amb la prioritat que dona el pas de bicicletes i crea confusió en les prioritats.

Davant d'aquesta mala praxis de senyalització, recordeu que la senyalització vertical té preferència sobre l'horitzontal i per tant, si teniu un senyal vertical de cediu el pas o stop, llavors no teniu prioritat com a ciclistes.

Finalment, esmentar que hi ha una senyalització horitzontal específica per indicar la continuïtat d'un itinerari ciclista en una cruïlla sense prioritat per a la bicicleta que consisteix en unes línies longitudinals discontínues i que aquesta senyalització és la que s'ha d'usar quan no es vol donar prioritat a la bici.


Girs impossibles

Molts carrils bici tenen corbes o girs que són gairebé impossibles de realitzar i que per tant la gent els retalla. Aquests girs suposen una reducció important de la velocitat de les bicicletes i, per tant, també de la prioritat ciclista.


La rigola no és carril bici

La rigola (les rajoles normalment blanques adossades a la vorada i a la vorera), no es pot considerar part del carril bici perquè:

 • la rigola no és plana, està dissenyada per conduir l'aigua de la calçada cap als embornals.
 • els embornals (els forats de desguàs) estan situats a la rigola i les seves reixes són perilloses per a les bicicletes.
 • la vorada que és un bloc de pedra o formigó amb el qual podem col·lisionar.
 • la rigola és el punt on s'acostumen a acumular més residus de la calçada.

En canvi, la rigola sí que pot ser un espai de seguretat lateral amb la vorada!


Passos de vianants sense pas de bicicletes o sense semàfor per a la bicicleta

Sovint els vianants i els ciclistes circulen en paral·lel, però a l'arribar a la cruïlla no hi ha pas de ciclistes o si la cruïlla està semaforitzada, falta un semàfor per a les bicicletes (que pot ser el mateix semàfor canviant el dibuix del vianant per un de vianant+bici).

Sense pas de bicicletes, la bicicleta perd la prioritat i en cas d'accident se la pot culpabilitzar. Sense semàfor de bicicletes, a la pràctica, en una cruïlla, la bicicleta haurà de seguir el semàfor dels cotxes i no el dels vianants. Això farà, que en alguns casos, els vianants pensin que el ciclista s'està saltant un semàfor o també pot donar peu a accidents.

Això pot passar perquè el carril bici s'ha construït després i no s'ha previst la connexió dels carril bici. Sempre s'ha de preveure la connexió del carril bici, la seva continuïtat cap a un altre carril bici o cap a la calçada. Tant és si aquesta és una connexió temporal que en el futur canviarà quan es prolongui el carril bici!


Abús dels carrils bici de doble sentit

Els carrils bici de doble sentit funcionen bé en vies verdes, carrils interurbans i zones de poca densitat de població. Els seu ús en zones urbanes complica molt la gestió del trànsit en les cruïlles i sempre acaben penalitzant la bici.


Carrils bici centrals

És un cas particular del carril bici de doble sentit i hereta els seus problemes. En aquest article veureu tota la problemàtica addicional d'aquest tipus de carril que podríem resumir en que és poc permeable i allunyat dels destins dels ciclistes (la vida es fa a les voreres), però hi podríem afegir una llarga llista d'inconvenients: no segueix la lògica de que els vehicles més lents van per la dreta i els més ràpids a l'esquerra, exposa als ciclistes a més contaminació (els que menys contaminen i més aire respiren queden situats en el pitjor lloc de la calçada), també situa els ciclistes en el lloc més exposat a l'accidentalitat (i sovint amb una amplada i una segregació inadequada), etc.


Voreres-bici

Els carrils bici damunt de la vorera donen molts conflictes amb els vianants perquè sovint no estan segregats i a més passen pel mig de la vorera creant 2 espais. Cal aproximar aquest carrils a la calçada, si bé el millor és que tinguin paviment diferenciat i adequat i que estiguin a un nivell diferent que la vorera, és a dir, és millor baixar aquest carrils bici a la calçada. D'altra banda, aquests carrils bici sovint es construeixen treien espai al vianant enlloc de fer-ho al cotxe.


Paviments no adequats

 • D'entrada, cal una plataforma resistent que permeti el pas de vehicles pesats (que potser creuen o han de fer el manteniment del carril bici i les seves immediacions). També cal pensar en que les arrels dels arbres no deformin el paviment.
 • Els panots o el paviment de les voreres no està normalment pensats per al rodament de les bicicletes i mullats rellisquen.
 • Els paviments excessivament rugosos i en general els paviments de ciment són incòmodes perquè fan vibrar tota la bici i també el cos del ciclista.
 • La terra si no està ben compactada i no hi ha mecanismes de drenatge es pot convertir en fangars si plou.
 • La terra i la sorra no són aconsellables en entorns urbans i a més la sorra damunt d'un paviment dur pot també facilitar caigudes.
 • La fusta mullada tampoc és gaire amiga de ciclistes i vianants i per tant és desaconsellable per a passarel·les, passeres i similars.


Ressalts 

Per pedalar sense incomoditats i per no malmetre les bicicletes els itineraris ciclistes han de ser plans i sense ressalts de cap tipus. Si calen rampes, aquestes han de tenir una inclinació adequada i no tenir ressalts en el seu inici.

En rodes petites, els ressalts es noten molt més i són la causa també d'avaries i desajustos diversos, per exemple, el trencament de radis.


Carrers de plataforma única sense possibilitat de circulació en ambdós sentits

Els carrers de plataforma única (on la vorera i la calçada estan al mateix nivell) són carrers que tradicionalment estan regulats per la senyal de carrer residencial (S-28) que limita la velocitat dels cotxes a un màxim de 20 km/h. Aquesta regulació permet que els vianants (i els nens amb els seus jocs) circulin per la calçada amb prioritat i en qualsevol sentit. Per extensió, les bicicletes poden fer el mateix, de fet, la majoria d'ordenances municipals ja regulen aquesta possibilitat en el carrers de plataforma única. L'inconvenient és que la senyalització vertical que prohibeix el pas de cotxes en contra direcció també ho prohibeix a les bicicletes si no s'afegeix un "excepte bicicletes".  A França i en altres països, han anat més enllà i permeten la circulació en contrasentit en zones 30 sense necessitat que hi hagi plataforma única.

 

Rotondes, carrils bici que desapareixen o fan grans voltes

Les rotondes no són amigues dels ciclistes perquè es fa palesa la diferència de velocitat entre vehicles. Com més diàmetre i més carrils tenen pitjor, perquè a part de la velocitat i perillositat en augment, la volta que faran els ciclistes serà major.

No hi ha cap solució que em convenci. Les solucions que envien al ciclista a un ruta exterior fora de la rotonda penalitzen molt al ciclista i la suposada seguretat d'aquest disseny es perd cada cop que el ciclista creua una de les entrades o sortides de la rotonda.

Llavors què fem?

 • Primer de tot, un carril bici no pot desaparèixer sense tornar a la calçada de forma segura. Això, malauradament, passa.
 • Dedicar un carril extern de la rotonda a les bicicletes és un bon començament. Segregar i senyalitzar bé el carril bici i el pas de bicicletes i la seva prioritat és important.
 • Semaforitzar la rotonda, posar zones d'aturada avançada i permetre que les bicicletes surtin abans o puguin també passar amb la fase semafòrica dels vianants són bones maneres de donar prioritat a la bici i que pugui circular per la rotonda sense cotxes.
 • En tot cas, s'ha de permetre que els ciclistes triïn entre les diverses alternatives i per tant cal evitar que la senyalització o les fases semafòriques que prohibeixin en algun moment el pas de bicicletes.
 • Si fem un carril bici extern a la rotonda (a vegades es parla de rotonda holandesa), ens assegurarem que tots els encreuaments tinguin passos de bicicleta elevats que impedeixin l'alta velocitat de la resta de vehicles.


Carrils bici massa estrets

Probablement, és el problema més habitual dels carrils bici (diria fins i tot que ens hi hem acostumat). Suposa un perill, exclou moltes bicicletes (com les de càrrega) i és un element que treu prioritat a la bici al treure-li velocitat. L'abús dels carrils bici de doble sentit, amaga una mica aquesta falta d'amplada. No solament trobem carrils estrets, sinó que també les separacions laterals de seguretat són estretes o inexistents. Resumint:

 • Els avançaments o els encreuaments entre ciclistes són més difícils i perillosos i la bici perd velocitat.
 • Exclou la majoria de bicicletes de càrrega i per tant penalitza el desenvolupament de l'ús de la bici.
 • Tampoc hi ha separacions laterals o són massa estretes.


Disseny per al manteniment

El disseny ha de preveure el futur i el manteniment dels carrils bici:

 • Els enjardinaments poden fer de separadors de seguretat, però s'ha de preveure el creixement de les espècies que es planten i si cal deixar distàncies addicionals de seguretat perquè el creixement de la vegetació no envaeixi el carril bici. També cal pensar en les branques, les fulles i els fruits dels arbres i si el creixement de les arrels aixecarà el paviment.
 • Caldrà programar una poda específica perquè els ciclistes no es pentinin?
 • S'ha previst la neteja? Hi cap una màquina de neteja?
 • S'hi acumularà terra, brutícia o aigua després de les pluges?
 • El rec mullarà també els ciclistes?


Què hi podem fer?

 • Si ets un dissenyador urbà evita aquests dissenys en els teus projectes.
 • Si ets un responsable de mobilitat (tècnic, polític, etc.), a part d'evitar aquests dissenys, hauràs de vetllar per eliminar els nyaps que ja tinguis en el teu municipi o zona de responsabilitat.
 • Si ets un ciutadà, fes arribar instàncies al teu Ajuntament en cas de trobar aquests dissenys, pressiona els polítics i agrupa't amb altres ciclistes per a fer pressió.