9.2.16

Vocabulari sobre mobilitat

Vocabulari tècnic anglès - català sobre mobilitat que complementa el vocabulari bàsic anglès-català-castellà sobre bicicleta.

En alguns casos, s'inclouen definicions i també traduccions al castellà.

Els termes estan ordenats alfabèticament en anglès per cadascuna de les seccions: infraestructura, actors i mobilitat i circulació.

Infraestructura:
 • Advaced cycle stop line / bike box - zona d'aturada avançada de bicicletes -
 • Advanced stop line - Línia d'aturada avançada
 • Alternative route - ruta alternativa
 • Arrow direction sign - senyal de direcció
 • Artery (also arterial road)
 • Asphalt/Asphalt concrete/Blacktop (US) - asfalt/formigó asfàltic/formigó bituminós
 • Asphalt paving - paviment asfaltat
 • Asphalt ramp - rampa asfaltada
 • Automated bicycle park - aparcament automàtic de bicicletes
 • Bicycle storage room - garatge, sala per a bicis - garaje, cuarto para bicicletas 
 • Bike stand - aparcament/suport per a bicicletes - aparcamiento/soporte para bicicletas
 • Bollard - pilona o bol·lard (de ferro o acer)
 • Broken line - línia discontínua 
 • Buffered bike lane - carril bici no segregat físicament, però amb un espai de seguretat.
 • Bus bay
 • Bus stop - parada de bus
 • Bus and cycle lane - carril bus-bici [compartit] - carril bus-bici [compartido]
 • Carriageway (UK) / roadway (US)/ driveway/ carriage track - calçada.
 • Crossroad / Intersection - encreuament, intersecció, cruïlla.
 • Culvert - túnel que canalitza l'aigua d'un cantó a l'altre de la carretera. 
 • Cul-de-sac / Dead end - Cul de sac, carrer sense sortida.
 • Cycle parking - aparcament de bicicletes - aparcabicis, aparcamiento de bicicletas
 • Concrete - formigó
 • Concrete paving - paviment de formigó
 • Contraflow cycling - circulació en contra-sentit
 • Curb (US) - vegeu Kerb
 • Cycle track/lane - carril bici
 • Drain (Storm drain / Rain waterdrain / Gully hore) - embornal, desguàs 
 • Drainage - drenatge 
 • Driveway (US) / Drive - carrer [privat] cap a un edifici.
 • Dual carriageway (US divided highway) versus Single carriageway (US undivided highway) - carretera amb mitjana
 • Footpath - vegeu Sidewalk
 • Footway - vegeu Sidewalk
 • Gravel - grava 
 • Gutter (street/kurb gutter) - rigola (en carreteres canaló de desguàs) - rigola
 • Hump - canvi de rasant - cambio de rasante
 • Island, traffic/channelizing/directional island - illot, refugi, illot de bifurcació - isleta.  (Approach nose or nose of island - nas o punta d'illot)
 • Junction - intersecció, cruïlla (vegeu Crossroads).
 • Kerb (UK) / curb (US) - vorada - bordillo
 • Median/ median strip /central reservation - mitjana
 • Milepost - fita quilomètrica
 • Milestone - fita (també les quilomètriques i les de pedra)
 • Multi-use trail - camí polivalent 
 • Over pass - pas elevat
 • Parking - aparcament 
 • Parking lot (US) / Car park (UK) - zona d'aparcament 
 • Patches - pegats
 • Pavement - paviment, calçada pavimentada, també vorera a UK i Atlantic US i Canada
 • Pedestrian crossing - pas de vianants - paso de peatones
 • Pedestrian street - carrer de vianants
 • Recommended widths - amplades recomanades 
 • Refuge -> veure island
 • Retaining wall - mur de contenció
 • Road - carretera/calçada - carretera/calzada
 • Roundabaout - rotonda - rotonda
 • Section - secció (trail section, etc.)
 • Separated cycle lane - carri bici segregat - carril bici separado
 • Separated cycle-footway - carril segregat per a ciclistes i vianants
 • Self-service bicycle hire system
 • Service road - carretera de servei
 • Shoulder - voral - arcén
 • Sidewalk (UK/Atlantic US)/ Footpath (US)/ Footway (UK)/ Pavement (US/CA) - vorera - acera
 • Soft shoulder - voral sense pavimentar
 • Solid line - línia contínua
 • Suggested cycle lane - itinerari ciclista recomanat - itinerario ciclista recomendado
 • Tarmac - normalment fa referència a asfalt 
 • Truncated cycle track/lane - Carril bici sense continuïtat 
 • Turn signal / indicator (UK) - intermitent 
 • Verge - franja no pavimentada sovint amb herba al costat d'una vorera o calçada.
 • Whalkway - un camí per caminar
 • Wheel run for bicycle up and down steps - rampa per a bicicletes - rampa para bicicletas
 • Zebra crosssing / crosswalk - pas de vianants

Actors
 • Motorist - conductor d'un vehicle a motor (atenció: no es pot traduir per motorista!)
 • Biker - conductor de moto/ motorista, però també ciclista!
 • Citizen participation - participació ciutadana
 • Cyclist - ciclista
 • Pedestrian - vianant - peatón 
 • Stakeholder - Actor involucrat 
Mobilitat i circulació
 • Accident risk - Risc d'accident
 • Bicycle day - Dia de la bicicleta 
 • Bicycle lift - Ascensor per a bicicletes
 • Bicycle policy - política ciclista o de la bicicleta
 • Bicycle theft- robatori de bicicletes
 • Black bicycle spot - punt negre per a les bicicletes  
 • Bypassing traffic signals - saltar-se el senyals de trànsit
 • Channelisation of cyclists - canalització de ciclistes
 • Children’s travel patterns - patrons dels desplaçaments dels infants 
 • Cycle action plan - pla de la bicicleta o pla d'acció ciclista
 • Cycle map - mapa d'itineraris per a la bicicleta
 • Cycle network - xarxa ciclista, xarxa d'itineraris per a la bicicleta 
 • Main cycle routes - principals intineraris o rutes ciclistes / eixos ciclistes
 • Rear collision / rear impact / rear-end collision / reach - col·lisió/envestida posterior - colisión/alcance
 • Roadworks - obres
 • Speed reducing measures - mesures de reducció de la velocitat
 • Snow-clearing - neteja de la neu
 • Traffic jam / obstruction / gridlock (US) - embús/embós/embotellament - atasco
 • Trailer truck (UK) / articulated lorry (UK) - camions articulats
 • Truck / lorry - camió
 • Urban development - desenvolupament urbà
 • Urban planning - planificació urbana

Més informació:
Última actualització: abril de 2018

2 comentaris:

Ilaria Rosiello ha dit...

nice

Ilaria Rosiello ha dit...

Comprare Cialis senza ricetta a Milano è vietato dalla Legge Italiana. Cialis o Viagra fanno parte dei farmaci, che hanno alcuni controindicazioni e se sono usati in modo Incorretto possono causare problemi alla salute. Si consiglia di consultare un medico prima d’iniziare il trattamento con questi medicinali. Per questo motivo italiano sono obbligati a visitare il medico per ottenere la prescrizione con la quale hanno il permesso di acquistare Cialis in una delle farmacie locali. Ma non tutti hanno voglia di spendere molti soldi per l’acquisto di Cialis a Milano. Milanesi cercano sempre di risparmiare il suo denaro, perciò scelgono l’ordine di Cialis tramite le farmacie internet. Trovando una farmacia online sicura come buona-salute.net il cliente ottiene molti vantaggi come:
• ordine senza uscire di casa
• l’acquisto del Cialis in modo anonimo
• prezzo dei farmaci più economico
• consultazione di un farmacista o dottore gratis
• prescrizione medica gratuita
Farmacia online ha conquistato il mercato farmaceutico in tutto l’mondo perché risolve molti problemi con la salute in modo facile e sicuro.
https://buona-salute.net/cialis-milano
#cialis_a_milano
#buona_salute

Vegeu també