9.2.16

Vocabulari sobre mobilitat

Vocabulari tècnic anglès - català sobre mobilitat que complementa el vocabulari bàsic anglès-català-castellà sobre bicicleta.

En alguns casos, s'inclouen definicions i també traduccions al castellà.

Els termes estan ordenats alfabèticament en anglès per cadascuna de les seccions: infraestructura, actors i mobilitat i circulació.

Infraestructura:
 • Advaced cycle stop line / bike box - zona d'aturada avançada de bicicletes -
 • Advanced stop line - Línia d'aturada avançada
 • Alternative route - ruta alternativa
 • Arrow direction sign / Arrow signals / Turn signal - senyals de direcció
 • Artery (also arterial road)
 • Asphalt / Asphalt concrete / Blacktop (US) - asfalt / formigó asfàltic / formigó bituminós
 • Asphalt paving - paviment asfaltat
 • Asphalt ramp - rampa asfaltada
 • Automated bicycle parking - aparcament automàtic de bicicletes
 • Bicycle storage room - garatge, sala per a bicis - garaje, cuarto para bicicletas 
 • Bike stand - aparcament/suport per a bicicletes - aparcamiento/soporte para bicicletas
 • Bollard - pilona o bol·lard (de ferro o acer)
 • Broken line - línia discontínua 
 • Buffered bike lane - carril bici no segregat físicament, però amb un espai de seguretat.
 • Bus bay
 • Bus stop - parada de bus
 • Bus and cycle lane - carril bus-bici [compartit] - carril bus-bici [compartido]
 • Carriageway (UK) / roadway (US)/ driveway/ carriage track - calçada.
 • Crossroad / Intersection - encreuament, intersecció, cruïlla.
 • Culvert - túnel que canalitza l'aigua d'un cantó a l'altre de la carretera. 
 • Cul-de-sac / Dead end - Cul de sac, carrer sense sortida.
 • Cycle parking - aparcament de bicicletes - aparcabicis, aparcamiento de bicicletas
 • Concrete - formigó
 • Concrete paving - paviment de formigó
 • Contraflow cycling - circulació en contra-sentit
 • Curb (US) - vegeu Kerb
 • Cycle track/lane - carril bici
 • Drain (Storm drain / Rain waterdrain / Gully hore) - embornal, desguàs 
 • Drainage - drenatge 
 • Driveway (US) / Drive - carrer [privat] cap a un edifici.
 • Dual carriageway (US divided highway) versus Single carriageway (US undivided highway) - carretera amb mitjana
 • Flashing [turn] [yellow] signals - semàfor [amb groc] intermitent [de gir]
 • Footpath - vegeu Sidewalk
 • Footway - vegeu Sidewalk
 • Gravel - grava 
 • Gutter (street/kurb gutter) - rigola (en carreteres canaló de desguàs) - rigola
 • Hump - canvi de rasant - cambio de rasante
 • Island, traffic/channelizing/directional island - illot, refugi, illot de bifurcació - isleta.  (Approach nose or nose of island - nas o punta d'illot)
 • Junction - intersecció, cruïlla (vegeu Crossroads).
 • Kerb (UK) / curb (US) - vorada - bordillo
 • Linear route - ruta línial (no circular)
 • Loop - ruta circular
 • Median/ median strip /central reservation - mitjana
 • Milepost - fita quilomètrica
 • Milestone - fita (també les quilomètriques i les de pedra)
 • Multi-use trail - camí polivalent 
 • Over pass - pas elevat
 • Parking - aparcament 
 • Parking lot (US) / Car park (UK) - zona d'aparcament 
 • Patches - pegats
 • Pavement - paviment, calçada pavimentada, també vorera a UK i Atlantic US i Canada
 • Pavement markings -> Road makings
 • Pedestrian crossing - pas de vianants - paso de peatones
 • Pedestrian street - carrer de vianants
 • Recommended widths - amplades recomanades 
 • Refuge -> veure island
 • Retaining wall - mur de contenció
 • Rideable/Rideability - pedalable/pedabilitat (en català no hauríem de dir ciclable com en castellà).
 • Road - carretera/calçada - carretera/calzada
 • Road markings - senyalització horitzontal 

 • Roundabaout - rotonda - rotonda
 • Section - secció (trail section, etc.)
 • Separated cycle lane - carri bici segregat - carril bici separado
 • Separated cycle-footway - carril segregat per a ciclistes i vianants
 • Self-service bicycle hire system
 • Service road - carretera de servei
 • Shoulder - voral - arcén
 • Sidewalk (UK/Atlantic US)/ Footpath (US)/ Footway (UK)/ Pavement (US/CA) - vorera - acera
 • Singletrack - sender (camí per on hi passa una sola bici a la vegada). En alguns casos he vist també el terme doubletracks.
 • Soft shoulder - voral sense pavimentar
 • Solid line - línia contínua
 • Suggested cycle lane - itinerari ciclista recomanat - itinerario ciclista recomendado
 • Tarmac - normalment fa referència a asfalt
 • Truncated cycle track/lane - Carril bici sense continuïtat 
 • Turn signal / indicator (UK) - intermitent, senyal de direcció (turn signal)
 • Unpaved - sense pavimentar, de terra.
 • Verge - franja no pavimentada sovint amb herba al costat d'una vorera o calçada.
 • Walkway - un camí per caminar
 • Wheel run for bicycle up and down steps - rampa per a bicicletes - rampa para bicicletas
 • Zebra crosssing / crosswalk - pas de vianants

Actors
 • Motorist - conductor d'un vehicle a motor (atenció: no es pot traduir per motorista!)
 • Biker - conductor de moto/ motorista, però també ciclista!
 • Citizen participation - participació ciutadana
 • Cyclist - ciclista
 • Pedestrian - vianant - peatón 
 • Stakeholder - Actor involucrat 
Mobilitat i circulació
 • Accident risk - Risc d'accident
 • Bicycle day - Dia de la bicicleta 
 • Bicycle lift - Ascensor per a bicicletes
 • Bicycle policy - política ciclista o de la bicicleta
 • Bicycle theft- robatori de bicicletes
 • Bicycle train / Cycling School Bus (CSB) - Bus en bici, bicibús
 • Black bicycle spot - punt negre per a les bicicletes  
 • Bypassing traffic signals - saltar-se el senyals de trànsit
 • Channelisation of cyclists - canalització de ciclistes
 • Children’s travel patterns - patrons dels desplaçaments dels infants 
 • Cycle action plan - pla de la bicicleta o pla d'acció ciclista
 • Cycle map - mapa d'itineraris per a la bicicleta
 • Cycle network - xarxa ciclista, xarxa d'itineraris per a la bicicleta 
 • Main cycle routes - principals intineraris o rutes ciclistes / eixos ciclistes
 • Rear collision / rear impact / rear-end collision / reach - col·lisió/envestida posterior - colisión/alcance
 • Roadworks - obres
 • Speed reducing measures - mesures de reducció de la velocitat
 • Snow-clearing - neteja de la neu
 • Traffic jam / obstruction / gridlock (US) - embús/embós/embotellament - atasco
 • Trailer truck (UK) / articulated lorry (UK) - camions articulats
 • Truck / lorry - camió
 • Turn on red  / Right on red (left in UK) - Gir en vermell, gir a la dreta en vermell
 • Urban development - desenvolupament urbà
 • Urban planning - planificació urbana

Més informació:
Última actualització: gener de 2023